تصویر محصول موجود

خازن 4700 میکروفاراد 400 ولت

تصویر محصول ناموجود

خازن 10000 میکروفاراد 100 ولت پیچی زیمنس