تصویر محصول موجود

ماژول سنسور مادون قرمز TCRT5000

تصویر محصول موجود

ماژول گیرنده مادون قرمز همراه با ریموت IR

تصویر محصول موجود

ماژول فرستنده گیرنده مادون قرمز